ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

|