ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ ๑๓ (เส้นสมทรัพย์ – บ้านผู้ช่วยสมพงษ์)

|