ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมตรีตำบลหนองหญ้าลาด

|