การประชุมประจำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงานและหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้ง การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นา

Read More »