จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 บ้านกระบี่เหนือ หมู่ที่ 8

|