ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 (เส้นบ้านนายละม้าย – หลุมหิน)

|