ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 (เส้นหน้าวัด-สนามกีฬา)

|