จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2566

|
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด จัดโครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านแกใต้พัฒนา หมู่ที่ 16