คู่มือมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) การจัดการมูลฝอยทั่วไป รหัสการรับรอง EHA : 4001

|