คู่มือปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย พายุฤดูร้อนและพายุหมุนเขตร้อน

|