ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

|