กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

|

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

เวลา 08.00 น.

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นำโดยนางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาดคณะผู้บริหารนำข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลากร เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน

-โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กรพบปะแลกเปลี่ยน แจ้งข้อราชการ ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด