กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2566

|

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด นางทำนอง ยอดอ่อน รองนายกเทศมนตรี นำพนักงานเทศบาล ร่วมพิธี “วันท้องถิ่นไทย” ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น