การประชุมประชาคมการจัดงานโครงการสืบสานงานประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี 2566

|
วันที่ 29 มีนาคม  2566 เวลา 13.30 น.
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด จัดประชุมประชาคม การจัดโครงการสืบสานงานประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี 2566
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

โดย นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด ประธานที่ประชุม นางทำนอง ยอดอ่อน รองนายกฯ นายสมพร บุตรมี รองนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 12 หมู่บ้าน ในเขต เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด สมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 2 เขต เข้าร่วมประชุมประชาคม

โดยผลจากการจัดประชุมประชาคมโครงการ ดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด นำมติที่ประชุมที่ได้ ไปดำเนินการจัดโครงการฯ ในวันที่ 13 เมษายน 2566 ต่อไป

การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ให้ดียิ่งขึ้นไปและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล