การประชุมประจำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงานและหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้ง การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด

|

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ ประธานการประชุมประจำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงานและหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้ง การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด นายสมพร บุตรมี รองนายกฯ นางทำนอง ยอดอ่อน รองนายกฯ และผู้บริหารท้องถิ่น/หัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ทั้ง 20 แห่ง โดย นายทักษ์ บัวใหญ่ ท้องถิ่นอำเภอกันทรลักษ์ ได้กล่าวรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่และการติดตามการขับเคลื่อนดำเนินงานตามข้อสั่งการต่างๆ การประชุมฯในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ*ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)